Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej
  stránky (e-shopu) a predávajúcim je  Sandra Steinsdorferová Bystrá 46 Brezno 97701 IČO
  52529029
  DIČ 1085667319 tel.: +421944628527
 2. Dodávateľom tovarov a služieb
  ponúkaných v e-shope www.tatranskevlajocky.sk je Sandra Steinsdorferová Bystrá 46 Brezno 97701 IČO
  52529029
  DIČ 1085667319 tel.: +421944628527.
 3. Kupujúcim je každý
  návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre
  účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická
  osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom
  podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 4. E-shopom je počítačový
  systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje
  objednávanie tovarov alebo služieb.
 5. Tovarom alebo službou
  sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 6. Objednávka vzniká
  potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb
  kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 7. Kupujúci plne uznáva
  elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej
  komunikácie ako aj telefonickej komunikácie. 

Článok II.
Cena

 1. Všetky uvádzané ceny
  pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Predávajúci je viazaný
  cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.
Objednávka

 1. Objednávka vzniká
  potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb
  kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné
  vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť
  si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním
  objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa
  stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky
  zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo
  dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon
  alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení
  objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia
  objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3.
  tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním
  objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok IV.
Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v
  e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

   

  • platba na dobierku (platíte
   priamo doručovateľovi pri preberaní tovaru)
  • platba pri osobnom
   prevzatí v sídle firmy

platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných
prostriedkov na náš účet

 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti
  platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosť zľavy:

Množstevná zľava v závislosti od
produktu.

Článok V.
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný
  do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli
  inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je
  expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke
  nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o
  tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je
  zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k
  tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa
  považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje
  dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  a. poštou (vo výnimočných prípadoch kuriérom)
  b. osobne

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. preprava a balné
  sa neúčtuje je zahrnuté v cene výrobku.
 2. Predávajúci sa môže s
  kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri
  zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže
  zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky
  doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude
  účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v
  objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo
  prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za
  predmet kúpnej zmluvy.
 2. Pri tovare alebo
  službe, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, v prípade
  uplatnenia reklamácie kupujúcim, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu
  až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy. 

Článok VIII.
Storno
objednávky / odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo
  službu má kupujúci právo kedykoľvek pred jej odoslaním bez storno poplatku. Pri
  tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek
  spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa, nie
  je možné stornovať. Takúto objednávku je možné stornovať iba v prípade,  ak vznikla medzi predávajúcim
  a kupujúcim  písomná zmluva, kde je taká možnosť jasne definovaná.  Predávajúci si tu môže uplatniť zmluvnú
  pokutu (jasne určenú v takejto zmluve).

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a
poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na
  základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
  alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich
  právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia
  tovaru.
 2. Spotrebiteľ je
  povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť
  najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo
  toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na
  adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o
  odstúpení od zmluvy zaviazaný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od
  ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry,
  návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom,
  najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame
  kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali
  doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: https://www.tatranskevlajocky.sk/wp-content/uploads/2020/05/odstupenie-od-zmluvy.pdf v ktorom je potrebné
  vyplniť všetky údaje.
 3. Tovar nám nezasielajte
  na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu
  vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle
  ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne
  vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od
  zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo
  spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci
  navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú
  vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č.
  102/2014. Z.z.
 6. Spotrebiteľ znáša
  akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad
  rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  • prevziať objednaný
   tovar,
  • zaplatiť za tovar
   dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  1. prekontrolovať
   neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je
  povinný:

   

  1. dodať zákazníkovi
   tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  1. spolu s tovarom,
   alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky prislúchajúce  dokumenty, ako faktúru za tovar a návod na
   obsluhu .

Článok XI.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo
  na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že
  si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a
  zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v
  prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.
  Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a),
  podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky
  náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým
  spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením,
  expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu
  vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i
  ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo
  aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z
  časti.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. marca 2016

Reklamačné podmienky internetového obchodu tatranskevlajocky.sk (Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok)

V Bystrej
dňa 20.5.2020

Sandra Steinsdorferová

PARTNERI

KONTAKT

komunikácia, výroba, texty:
Sandra Steinsdorferová
tel.: +421944628527
tatranskevlajocky@gmail.com
Bystrá 46  Brezno 97701
IČO:52529029  DIČ:1085667319
technológia, výroba, grafika:
Richard Boháč
tel.: +421910197123
tatranskevlajocky@gmail.com

Scroll Up

Táto webová stránka používa cookies, aby Vám zabezpečila čo najlepšiu skúsenosť s našou webovou stránkou.